دانستنیهائی برای کارفرمایان محترم کارگاههای تولیدی وفنی وصنعتی
ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٧  کلمات کلیدی: کارفرمایان ، اعتراضات

 

نحوه ارسال لیست کارگاه

براساس ماده 39قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است لـیست هر ماه تاآخرین روز ماه بعد به سازمان ارسال وحق بیمه مربوطه راپرداخت نما ید که در مورد کارگاههای مشمول کمک دولت هر ماه تاآخرین روز دوماه بعد خواهد بود.

طبق آئین نامه لیست ها بایستی دارای مشخصات کارفرما -شماره کارگاه فعالیت  کارگاه ـ آدرس کارگاه ـ نام ونام خانوادگی بیـمه شده ـ شماره بیمه شده ـ شروع بکار وترک کار ـ روزهای کارکرد ـ دستـمزد روزانـه ـدستمزدماهانه مشمول حق بیمه  ـ7 %سهم بیمه شده  ـ23 %سهـم کارفرما مشخص شده باشد .

دستمزد مشمول کسر حق بیمه ماهانه به کلیه پرداختها به بیمه شده بجز مزایای ذیل می گویند که در طول ماه پرداخت می گردد

بازخرید مرخصی کمک عائله مندی  - هزنیه سفروفوق العاده ماموریت عیدی  - کمک هزنیه مسکن وخواروباردرایام بیماری حق شیر پاداش نهضت سوادآموزی حق التضمین (کسری صندوق ) خسارت اخراج ومزایای پایان کار پاداش افزایش تولید حق همسرکه ازسوی سازمانها وموسسات دولتی مشمول نظام هماهنگ پرداخت میگردد

نحوه انجام بازرسی

براساس ماده 40قانون در صورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد در ماده 39قانون خوداری نماید سازمان می تواند حق بیمه راراسا تعیین واز کارفرما مطالبه نماید .

برهمین اساس بازرسان سازمان از کارگاهـها ی مشمول بیمه بازرسـی وآن دسته از کارگرانی را که لیـست وحـق بیمه آنها به سازمان ارسال نگردیده راصورت بر داری وجهت ارسال لیست به کارفرما ابلاغ می نمایند .

نحوه محـاسبه انجام محاسبات حـق بیمه وتهیه صورتحساب بدهی از اولین

پایه های شکل گیـری بدهی باتـوجه بـه مستندات ارائـه شـده از سـوی کارفرماباگزارشهای بازرسی کارگاههاودفاتر قانونی شرکتها می باشد بدین صـورت که تفـاوت لیستهای ارسـالی باگـزارش بازرسیـها (کارگاه -دفاتر قانونی )استخراج وطی صورتحساب به کارفرما اعلام می گردد

ابلاغ صورتحساب ها طبق بخشنامه 4حقوقی صورت می پذیرد

1ـ ابلاغ واقعی

2ـ ابلاغ قانونی

اعتراض به بدهی

در صورتیکه کارفرمایان به بدهیها اعلام شده معترض باشند طبق ماده 42قانون می توانند اعتراض خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ به واحد صادرکننده صورتحساب تسلیم نمایند تادر هیئت بدوی تشخیص مطالبات موردرسیدگی قرارگیرد.

فرمـهای مخـصوص اعتراض بـه بدهی همـراه با فرم بازنـگری بـه کارفرما تحویل که پس از تکمیل آن وثبت در دفتر شعبه مربوطه به واحد درآمد تسلیم خواهد شد .


موادقانونی مرتبط با کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٧  کلمات کلیدی: کارفرمایان ، اعتراضات ، اجرائیه

ماده 42 قانون تامین اجتماعی :درصورتی که کارفرمابه میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خودراکتبا به سازمان تسلیم نماید سازمان مکلف است اعتراض کارفرما راحداکثر تایک ماه پس از دریافت آن درهیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید درصورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی ومیزان حق بیمه وخسارات تعیین شده طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد .                                                                                                                                                  

ماده 49 قانون تامین اجتماعی :مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی درعداد مطالبات ممتاز می باشد

 

ماده 50 قانون تامین اجتماعی :مطالبات سازمان بابت حق بیمه وجرایم که ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی باشد .همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 66و90وجرایم متعلقه درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده وطبق مقررات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد .


دستور العمل اجرائی ماده 103قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱۸  کلمات کلیدی: بخشودگی سهم کارفرما

  الف )) باتوجه به اینکه قوانین مربوط به برنامه های توسعه اصولا در دوره پیش بینی شده  معتبر هستند  بنابراین  تخفـیفات حق بیـمه  سهـم کارفرما موضوع مـاده 49 قانون برنامه سوم تـوسـعه منحصرا در دوره برنامه نسبت به  کارفرمایانی که شرایط مندرج در ما ده قانونی مذکور و آئین نامـه اجرائی مربوطـه را داشته انـد قابل ا عما ل بوده است . ضـمن اینکه  در خصـوص چگونگی تـامین اعـتبار آن بـا سازمان مـد یریـت  و برنامه ریزی  کشور ومعاونت حقو قی وامور مجلس ریاست   جمهوری مکاتبه شده ،لیکن تاکنون پاسخی دریافت نشده است . بنابراین تا اعلام نظر مراجع ذیربط در خصوص مشمولین ماده 49قانون بـرنامه سـوم توسعه می بایست وفق دستور اداری شماره 1431 / 1 - 52 مورخ ٢۴/٢/٨۴اقدام گردد .

 ب))کلیه کار فرما یان کار گاههای خصوصی وتعا ونـی دایر موضوع ماده 4 قا نون کار ویا کار گاهها یی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هسـتند پس از اعلام نـیاز به ا دارات کل کار وامور اجتماعی واعلام مراتب به کار گماری نیروی کار جدید به ادارات کار می توانند از تاریخ صدور این دستور اداری وپس از کسب تا ئیدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات یاد شده وارائه آن به همراه صورت مزد وحقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرربه شعب تامین اجتماعی از معافیت حق بیمه سهم کار فرما بابت نیروی کار جدید جذب شده موضوع ماده 103قانون برنامه چهارم توسعه بشرح ذیل بر خوردار گردند :

1)مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کرگاههای دایر ،تعدادبیمه شدگان آنها طبق صورت مزد وحقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند 1383به سازمان تامین اجتماعی وکارگاههایی که صورت مزد وحقوق ارسال نکرده اند آخرین بازرسی انجام شده در سال 83ملاک عمل می باشد .

2)در مواردی که از سال 1384به بعد وطی سالهای بر نامه چهارم توسعه دایر می شوند نیروی کار جدید نسبت به مازاد افراد شاغل به تعداد نفرات مندرج در مجوز صادره ویا اولین بازرسی بعمل آمده از کارگاه تعیین می گردد .

3) اگر به هر طریقی محرز گرددکه نیروی کار جدید معرفی شده خارج از طریق ادارات کار وامور اجتمـاعی در واحد مورد نظر فعالیـت داشته یا در زمان استـفاده از مزایای این قانون اشتغال بکار نداشته است کارگاه برای همیشه از تسهیلات مر بوطه محروم و سازمان محروم وسازمان تامین اجتماعی مجاز خواهد بود کار فرمای مربوطه  را تحت  پیگرد قانونی قرارداده وضرروزیان وارده رااز وی مطالبه ووصول نماید .

4)معرفی ادارات کار وامور اجتماعی با توجه به فرم شماره 1پیوست انجام گرفته وشعب می بایستی مشخصات فرد یا افراد مندرج در تاییدیه اداره کار وامور اجتماعی که بعنوان نیروی کار جدید در کارگاه اشتغال به کار یافته اند با صورت مزد وحقوق ارسالی از سوی کارفرما مطابقت داده وپس از احراز اینکه فرد یا افراد اضافه شده در صورت مزد ارسالی همان نیروی کار جدید معرفی شده می باشد ،لیست دریافت وشماره دائم بیمه به افراد جدید  (باید مدارک شناسایی بطور کامل در یافت گردد)اختصاص داده وبازرسی از کارگاه نیز با توجه به فرم معرفی انجام پذیرد .

5)در صورت عدم احراز اشتغال فرد معرفی شده از سوی اداره کار وامور اجتماعی مراتب نیز می بایستی طبق فرم شماره 2پیوست به اداره کار وامور اجتماعی مر بو طه اعلام گردد .

6)جنانچه به هر دلیلی تعداد بیمه شدگان کارگاه مندرج در لیستهای ارسالی کارفرما نسبت اسفند 83ویا آخرین بازرسی سال 83کاهش یابد وفرد یا افرادی که طبق تائیدیه اداره کار وامور اجتماعی بعنوان نیروی کار جدید در کارگاه شاغل شده اند از صورت مزد ارسالی کارفرما حذف گردد کارگاه از شمول معافیت سهم کارفرما بابت نیروی کار جدید بکار گرفته شده خارج می شود ومراتب می بایست به  اداره کار وامور اجتماعی صادر کننده تائیدیه اطلاع  داده شود .

7)در مورد کارگاههای دایر که فاقد کارگر بوده ونزد شعب سازمان دارای پرونده می باشند ابتدا از کارگاه بازرسی تحقیقی بعمل آمده وچنانچه فاقد کارگر بودن کارگاه قبل از معرفی کارگر از سوی اداره کار وامور اجتماعی مورد تائید قرارگیرد در اینصورت معافیت حق بیمه سهم کار فرما در مورد کارگران معرفی شده با رعایت سایر شرایط اعمال می گردد.لازم به ذکر است در خصوص کلیه کارگاههایی که نیروی کار جدید جذب می نمایند می بایستی مدارک شناخت کار فرمایی در پرونده مطالباتی ضیط گردد.

8)کار گاههای پیمانکاری از شمول قانون مزبور خارج می باشند ودر صورت استخدام نیروهای معرفی شده از سوی ادارات کار وامور اجتماعی در پروژه های پیمانکاری مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کار فرما بابت بیمه شدگان مزبور نمی باشند.


شناخـت کارفرما ونحوه صدور گواهـی هاومفاصاحسابـهای ماده 37 قانون تامـین اجتماعی
ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱۳  کلمات کلیدی: شناخت کارفرما

الف )شناخت کارفرما

طبق بند 4ماده 2 قانون تامین اجتماعی کارفرما شخصی است حقیقی یاحقوقی که بیمه شده  بدستور یا بحساب اوکار می کند  وکلیه کسانیکه  بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار  اداره کارگاه  هستند  نماینده  کارفرما محسوب   وکارفرما مسئول انجام تعهداتی است که نمایندگان مزبوردرقبال بیمه شده به عهده می گیرند.

ب)شرکاءکارفرما

شرکای کارفرما براساس اسناد ومدارک ذیل شناسایی ودر صورت اشتغال آنان درکارگاه بیمه شده محسوب نشده ومشمول قانون تامین اجتماعی نخواهد بود.

در کارگاههای دارای اجازه کار با ارائه اسناد مالکیت وبادرج موضوع شراکت در پروانه کسب کارگاه (بارضایت شریک )

در کارگاههای فاقد مجوز کار باارائه اسناد ومالکیت کارگاه ویاارائه شراکتنامه باکارفرمای کارگاه که در آن افراددر سرمایه و اداره کارگاه ،درآمد ها وهزینه ها وسود وزیان کارگاه شریک باشند .

کارفرمایان ازنظرمقررات به سه دسته تقسیم میشوند. 1)کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی  2)کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی 3)پیمانکاران

کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی

 اشخاصی هستند که طبق موازین قانونی در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی به ثبت رسیده ویا به موجب قوانین خاص موجودیت یافته اند

تشخیص کارفرمایان حقوقی باارائه اسساسنامه وروزنامه رسمی میباشد .

توجه :هرگونه تغییرات کارفرمایان  دارای شخصیت حقوقی منوط به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی ودرج آن درروزنامه رسمی کشور   وارائه  آن  می باشد

شخص حقوقی مسئول ارسال صورت مزد یا حقوق کارکنان شاغل وپرداخت حق بیمه به سازمان می باشد .

کلیه اعلامیه ها ،اخطاریه ها ،برگ لازم الاجراءهاوسایر مکاتبات با کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی بعنوان کارفرما مخاطب  واز ذکر نام رئیس  هیات مدیره ویا مدیر عامل بعنوان کارفرماخودداری میگردد .

کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی

کارفرمایانی که فاقد شرایط مندرج دربند یک هستند کارفرمای حقیقی نامیده می  شوند

مدارک شناسایی کارفرمایان حقیقی عبارتنداز :  الف ) مجوز فعالیت    ب)اسناد مالکیت   ج)اجاره نامه محل

1)کارگاه دارای اجازه کار : کارگاهی هستند که کارفرمای مربوطه اجازه کاروفعالیت ،(پروانه کسب ،پروانه تاسیس یا بهره برداری و….)از

مراجع صلاحیتدار قانونی دریافت نموده باشند. 

 فوت کارفرما:درصورت فوت کارفرما قائم مقام وی کارفرمای کارگاه محسوب ومسئول انجام کلیه تعهدات کارفرما یی می باشد .

2)کارگاه فاقد اجازه کار : کارگاه فاقد مجوز کار به کارگاه هایی اطلاق می گرددکه بدون داشتن مجوزهای ذکر شده دایر شده وفعالیت می نمایند واینگونه کارفرمایان بر اساس یکی از مدارک ذیل شناسایی می گردند .

اسناد مالکیت اعم از رسمی ،صلح حقوقی ،عادی ووکالتنامه بلاعزل

اسناد اجاره کارگاه اعم از رسمی یا عادی

احکام مراجع قضائی مبنی بر مالکیت یا اجاره کارگاه

تاییدیه اتحادیه صنفی مربوطه مبنی بر کارفرمائی وبهره برداربودن کارگاه

پس از شناسایی این قبیل از کارفرمایان آنها بعـنوان کارفرما ومسئول ارسال لیست وحق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه به سـازمان ومخاطب کلیه اقدامات قانونی جهت مطالبات سازمان از کارگاه ومکاتبات سازمان یا کارگاه می باشند .

پیمانکاران مجری قراردادهای موضوع ماده38قانون تامین اجتماعی

کلیه  اشخاص حقیقی یا حقوقی که با  انعقاد قراردادهای  موضوع ماده 38قانون تامین اجتماعی با ،موسسات ،سازمانها ،وزارتخانه هاو…فعالیت می نمایند کارفرما محسوب  و مسئول  ارسال  صورت  مزد  وپرداخت حق بیمه  کـارکنان شاغل در قراردادطبق بخشنامه 14جدید درآمد می باشند

 سایر موارد در شناخت کارفرما

چنا نچه کارفرمای دارای اجازه کار کارگاه خود را به سایر افراد فروخته یا واگذار نماید اعم از اینکه بصورت رسمی یا عادی ،صلح حقوق ،وکالت بلاعزل و…انجام گیرد از تاریخ فروش یا واگذاری افراد مذکور (خریدار )کارفرمای کارگاه محسوب می گردند.

چنانچه کارفرمای دارای اجازه کار ،کارگاه رابه سایر افرادبصورت رسمی یا عادی اجاره دهد . مستاجر از تاریخ اجاره نامه تاتاریخی که کارگاه رادراختیار دارد بهره بردار وکارفرمای کارگاه محسوب ومسئول انجام کلیه تعهدات کارفرمائی می باشد .

تذکر : به هنگام نقل وانتقال کارگاه مفاصاحساب موضوع ماده37قانون از سازمان دریافت نگرددانتقال گیرنده وانتقال دهنده متضامنا مسئول پرداخت مطالبات سازمان  مربوط  به قبل از تاریخ انتقال کارگاه نیز خواهند بود


آئین نامه قانون معافیت ازپرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاهها به میزان پنج نفر
ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٢  کلمات کلیدی: بخشودگی سهم کارفرما

هیئت وزیران درجلسه مورخ 28/2/1362 بنا به پیشنهاد وزارت بهداری آئین نامه اجرائی تبصره پنج قانون معافیت ازپرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاههای به میزان پنج نفر کارگر رابه شرح زیر تصویب نمود

ماده 1:کارگاه از نظر این آئین نامه به واحدهای تولیدی –صنعتی وفنی اطلاق میشود که حداکثر 50 نفر کارگر داشته باشند .

ماده 2:کلیه کارگاههایی که مشمول قانون تامین اجتماعی قرارگرفته یابگیرند واداره آنها به هر صورت (اشخاص حقیقی یا حقوقی )بوده وفعالیت یا خدمات آنها جنبه تولیدی –صنعتی وفنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذکور خواهند بود .

تبصره 1:فهرست فعالیت های موضوع این قانون مطابق صورت پیوست می باشد .شناسائی وتعیین سایر فعالیت ها به عهده هیئتی مرکب از وزرای کار وامور اجتماعی –صنایع ووزیر مشاور ورئیس سازمان تامین اجتماعی خواهد بود که پس از تصویب به این فهرست اضافه میگردد.

تبصره 2:شرکت های تعاونی که تحت نظارت ارگانهای دولتی فعالیت می کنند وهمچنین معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند درصورت دارا بودن سایر شرایط این آئین نامه مشمول این قانون میباشند  .

ماده 3:کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنح نفر کارگر دارند از پرداخت کل حق بیمه سهم کارفرما معاف مپرداخت این رقم به عهده دولت می باشد درمورد کارفرمایانی که بیش از پنج نفر کارگر دارند نسبت به متوسط حق بیمه (سهم کارفرما )کل افراد شاغل در هر ماه برای پنج نفر معاف بوده وپرداجت این مبتغ به عهده دولت جواهد بود وکارفرما موظف به پرداخت مابقی سهم خود می باشد .

ماده 4:سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع این قانون راکه بایستی از طرف دولت پرداخت گرددشود براساس مقرارت تامین اجتماعی واین قانون ماهانه محاسبه وبه وزارت اموراقتصادی ودارائی اعلام نمایند وزارت مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام مکلف به پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی می باشد .

ماده 5:کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند صورت مزد افراد شاغل درکارگاه خود وهمچنین حق بیمه سهم آنان ومابقی حق بیمه سهم خود را براساس ماده دواین آئین نامه وقانون ومقررات تامین اجتماعی ظرف مهلت های مقرر به سازمان تسلیم وپرداخت نمایند در غیر این صورت قبول لیستهای معوقه موکول به بررسی وتائید سازمان خواهد بود .

ماده 6:درصورت مشاهده هرگونه خلاف موضوع تبصره دو این قانون درصورت مزدهای ارسالی باتوجه به گزارش بازرسان سازمان که در این مورد در حکم گزارش ضابطین دادگستری است از طریق مراجع صالحه اقدام خواهد شد سازمان تامین اجتماعی تا روز صدورحکم مراجع صالحه کلیه تعهدات خودرا انجام خواهد داد .

ماده 7:  بااجرای مقررات این قانون وآئین نامه آن 6%کمک دولت موضوع آئین نامه اجرائی تبصره 57 قانون بودجه سال 1361 مصوب جلسه مورخ 30/4/1361 هیئت وزیران لغو میگردد.

لازم به یادآوری است طبق آخرین بخشنامه صادره سازمان (حداکثر50 نفرکارگر)درماده یک حذف گردیده است .

فهرست فعالیت های تولیدی –صنعتی وفنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تامیزان پنج نفر کارگر مصوب 2/2/1369هیات وزیران

1-آلومینیم سازی وخمکاری          2-اطاق سازی ماشین        3-آهنگری وفلزتراشی (قطعه سازی )وحلبی سازی وتراشکاری     4-انواع بافندگی

5-پرورش ماهی     6-پرورش ونگهداری دام وماکیان     7-ساخت وتعمیرات انواع پمپ آب    8-تولید گازهای صنعتی وطبی ووسائل آتش نشانی

9-ترازو –قپان وباسکول سازی     10-تولید کنندگان تابلوهای فشار ضعیف و قوی برق      11-شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به ارگانهای دولتی نظیر مرکز گسترش خدمات تولیدی وعمرانی کشور که فعالیت های آنها جنبه تولیدی –صنعتی وفنی دارد .           12-چاقو سازی                    

13-تولید انواع چراغ خوراک پزی       14-چاپخانه شامل (چاپ –حروف چینی –گراورسازی –کلیشه سازی -لیتیو گرافی وانواع صحافی )     

15-خبازی     16-انواع دوزندگی       17-درب وپنجره سازی      18-ریخته گری     19-سراجی شامل (کیف وچمدان وکمربندسازی وساک )

20-سماورسازی      21-صابون سازی      22-کارگاههای صنایع دستی       23-کارگاههای صنایع روستائی که فعالیت آنها جنبه تولیدی وصنعتی وفنی داشته باشند      24-فخاری        25-قالب سازی       26تولید کنندگان قفل     27-کاشی سازی وسرامیک سازی    28-تولیدکفش (کفاشی ) وپستائی سازی        29-ساخت وتولید انواع مخازن       30-موزائیک سازی وبلوک سازی      31-سازندگان میز وصندلی –کمد-قفسه –کابینت آشپزخانه      32-ساخت وتولیدانواع ماشین آلات کشاورزی ووسائل وادوات مربوطه وتعمیرات آنها     33-معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند          34-نمدمالی      35-ناشرین وموسسات انتشاراتی     37-کارکنان شناورهای باری وصیادی دراستانهای جنوبی کشور

38-شرکت هاواتحادیه های تعاونی روستائی وکشاورزی که جنبه تولیدی –صنعتی وفنی داشته باشند وواحدهای تولیدی کشاورزی