» قانون اصلاح جرائم مصوب 8/4/87 :: ۱۳۸٧/٩/۱٥
» نحوه بیمه کارگران خدمات مشترک آپارتمانهاومجتمع های مسکونی وشهرکهای فاقد شهردار :: ۱۳۸٧/٧/٢
» دانستنیهائی برای کارفرمایان محترم کارگاههای تولیدی وفنی وصنعتی :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» موادقانونی مرتبط با کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
» دستور العمل اجرائی ماده 103قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران :: ۱۳۸٧/٥/۱۸
» شناخـت کارفرما ونحوه صدور گواهـی هاومفاصاحسابـهای ماده 37 قانون تامـین اجتماعی :: ۱۳۸٧/٥/۱۳
» آئین نامه قانون معافیت ازپرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاهها به میزان پنج نفر :: ۱۳۸٧/٥/۱٢