دانستنیهائی برای کارفرمایان محترم کارگاههای تولیدی وفنی وصنعتی
ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٧  کلمات کلیدی: کارفرمایان ، اعتراضات

 

نحوه ارسال لیست کارگاه

براساس ماده 39قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است لـیست هر ماه تاآخرین روز ماه بعد به سازمان ارسال وحق بیمه مربوطه راپرداخت نما ید که در مورد کارگاههای مشمول کمک دولت هر ماه تاآخرین روز دوماه بعد خواهد بود.

طبق آئین نامه لیست ها بایستی دارای مشخصات کارفرما -شماره کارگاه فعالیت  کارگاه ـ آدرس کارگاه ـ نام ونام خانوادگی بیـمه شده ـ شماره بیمه شده ـ شروع بکار وترک کار ـ روزهای کارکرد ـ دستـمزد روزانـه ـدستمزدماهانه مشمول حق بیمه  ـ7 %سهم بیمه شده  ـ23 %سهـم کارفرما مشخص شده باشد .

دستمزد مشمول کسر حق بیمه ماهانه به کلیه پرداختها به بیمه شده بجز مزایای ذیل می گویند که در طول ماه پرداخت می گردد

بازخرید مرخصی کمک عائله مندی  - هزنیه سفروفوق العاده ماموریت عیدی  - کمک هزنیه مسکن وخواروباردرایام بیماری حق شیر پاداش نهضت سوادآموزی حق التضمین (کسری صندوق ) خسارت اخراج ومزایای پایان کار پاداش افزایش تولید حق همسرکه ازسوی سازمانها وموسسات دولتی مشمول نظام هماهنگ پرداخت میگردد

نحوه انجام بازرسی

براساس ماده 40قانون در صورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد در ماده 39قانون خوداری نماید سازمان می تواند حق بیمه راراسا تعیین واز کارفرما مطالبه نماید .

برهمین اساس بازرسان سازمان از کارگاهـها ی مشمول بیمه بازرسـی وآن دسته از کارگرانی را که لیـست وحـق بیمه آنها به سازمان ارسال نگردیده راصورت بر داری وجهت ارسال لیست به کارفرما ابلاغ می نمایند .

نحوه محـاسبه انجام محاسبات حـق بیمه وتهیه صورتحساب بدهی از اولین

پایه های شکل گیـری بدهی باتـوجه بـه مستندات ارائـه شـده از سـوی کارفرماباگزارشهای بازرسی کارگاههاودفاتر قانونی شرکتها می باشد بدین صـورت که تفـاوت لیستهای ارسـالی باگـزارش بازرسیـها (کارگاه -دفاتر قانونی )استخراج وطی صورتحساب به کارفرما اعلام می گردد

ابلاغ صورتحساب ها طبق بخشنامه 4حقوقی صورت می پذیرد

1ـ ابلاغ واقعی

2ـ ابلاغ قانونی

اعتراض به بدهی

در صورتیکه کارفرمایان به بدهیها اعلام شده معترض باشند طبق ماده 42قانون می توانند اعتراض خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ به واحد صادرکننده صورتحساب تسلیم نمایند تادر هیئت بدوی تشخیص مطالبات موردرسیدگی قرارگیرد.

فرمـهای مخـصوص اعتراض بـه بدهی همـراه با فرم بازنـگری بـه کارفرما تحویل که پس از تکمیل آن وثبت در دفتر شعبه مربوطه به واحد درآمد تسلیم خواهد شد .


قانون معافیت ازپرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثرپنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361مجلس شورای اسلامی

ماده واحده:ازآغازسال1362کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی وفنی وصنعتی که از خدمات دولتی (ازقبیل آب وبرق وتلفن وراه)استفاده مینمایند تامیزان پنج نفرکارگرازپرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده وازپنج نفر به بالا نسبت به مازادپنج نفر حق بیمه راخواهند پرداخت

تبصره1:دولت مکلف است هزنیه مورد نیازسالهای آتی رادربودجه سال مربوطه پیش بینی ومنظور نماید

تبصره2:درمورد کارگاههائی که ظرفیت کاری کمتر ازپنج نفرکارگررادارنددرصورتیکه کارفرماافرادی را بدون اشتغال درکارگاه برای استفاده ازمزایای این قانون به تامین اجتماعی بعنوان کارگرمعرفی

نماید برای همشیه ازمزایای این قانون وخدمات دولتی محروم خواهدشد

تبصره3:کارخانجات ومعادن وپیمانکاران وشرکتهای خارجی ازشمول این قانون مستثنی هستند.

تبصره4:کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که بعلل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خودنبوده وپرداخت بدهی بصورت یکجایاطبق ماده 46قانون تامین اجتماعی موجب تعطیل یاوقفه کاردرگارکاه باشد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی میتواند حسب مورد بدهی مذکورراحداکثرتاشصت قسط ماهانه تقسیط نماید .

همچنین هیات مدیره سازمان میتواند درموردبخشودگی بدهی معوقه قطعی تاپایان بهمن 1361کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزاریاکمتر بودهوقادربه پرداخت آن نباشند اتخاذ تصمیم نماید .

تبصره5:آئین نامه اجرائی این قانون جهت تعین نوع کارگاههای تولیدی وصنعتی وفنی توسط وزارت بهداری ازطرف دولت تهیه متوسط هیات دولت به تصویب خواهد رسید .

قانون فوق مشتمل برماده واحده وپنج تبصره درجلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه 1361مجلس شورای اسلامی تصویب گردیدودرتاریخ 22/12/1361به تایید شورای نگهبان رسیده است.

قانون الحاق یک تبصره به قانون معافیت ازپرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361مجلس شورای اسلامی مصوب19/8/1367مجلس شورای اسلامی

 ماده واحده :تبصره ذیل به قانون معافیت ازپرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361مجلس شورای اسلامی الحاق میگردد.

تبصره6:درموردکارفرمایانی که صورت مزدیاحقوق ونیز حق بیمه ماهانه سهم کارگرراتادوماه پس از مهلت قانونی ارسال وپرداخت نکنند بخشودگی مضوع این قانون برای آن مدت منتفی میشود ومکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهندبود قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علنی روز پنجشنبه 19/8/1367مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 25/8/1367به تایید شورای نگهبان رسیده است