شناخـت کارفرما ونحوه صدور گواهـی هاومفاصاحسابـهای ماده 37 قانون تامـین اجتماعی

الف )شناخت کارفرما

طبق بند 4ماده 2 قانون تامین اجتماعی کارفرما شخصی است حقیقی یاحقوقی که بیمه شده  بدستور یا بحساب اوکار می کند  وکلیه کسانیکه  بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار  اداره کارگاه  هستند  نماینده  کارفرما محسوب   وکارفرما مسئول انجام تعهداتی است که نمایندگان مزبوردرقبال بیمه شده به عهده می گیرند.

ب)شرکاءکارفرما

شرکای کارفرما براساس اسناد ومدارک ذیل شناسایی ودر صورت اشتغال آنان درکارگاه بیمه شده محسوب نشده ومشمول قانون تامین اجتماعی نخواهد بود.

در کارگاههای دارای اجازه کار با ارائه اسناد مالکیت وبادرج موضوع شراکت در پروانه کسب کارگاه (بارضایت شریک )

در کارگاههای فاقد مجوز کار باارائه اسناد ومالکیت کارگاه ویاارائه شراکتنامه باکارفرمای کارگاه که در آن افراددر سرمایه و اداره کارگاه ،درآمد ها وهزینه ها وسود وزیان کارگاه شریک باشند .

کارفرمایان ازنظرمقررات به سه دسته تقسیم میشوند.1)کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی  2)کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی 3)پیمانکاران

کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی

 اشخاصی هستند که طبق موازین قانونی در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی به ثبت رسیده ویا به موجب قوانین خاص موجودیت یافته اند

تشخیص کارفرمایان حقوقی باارائه اسساسنامه وروزنامه رسمی میباشد .

توجه :هرگونه تغییرات کارفرمایان  دارای شخصیت حقوقی منوط به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی ودرج آن درروزنامه رسمی کشور   وارائه  آن  می باشد

شخص حقوقی مسئول ارسال صورت مزد یا حقوق کارکنان شاغل وپرداخت حق بیمه به سازمان می باشد .

کلیه اعلامیه ها ،اخطاریه ها ،برگ لازم الاجراءهاوسایر مکاتبات با کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی بعنوان کارفرما مخاطب  واز ذکر نام رئیس  هیات مدیره ویا مدیر عامل بعنوان کارفرماخودداری میگردد .

کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی

کارفرمایانی که فاقد شرایط مندرج دربند یک هستند کارفرمای حقیقی نامیده می  شوند

مدارک شناسایی کارفرمایان حقیقی عبارتنداز :  الف ) مجوز فعالیت    ب)اسناد مالکیت   ج)اجاره نامه محل

1)کارگاه دارای اجازه کار :کارگاهی هستند که کارفرمای مربوطه اجازه کاروفعالیت ،(پروانه کسب ،پروانه تاسیس یا بهره برداری و….)از

مراجع صلاحیتدار قانونی دریافت نموده باشند. 

 فوت کارفرما:درصورت فوت کارفرما قائم مقام وی کارفرمای کارگاه محسوب ومسئول انجام کلیه تعهدات کارفرما یی می باشد .

2)کارگاه فاقد اجازه کار :کارگاه فاقد مجوز کار به کارگاه هایی اطلاق می گرددکه بدون داشتن مجوزهای ذکر شده دایر شده وفعالیت می نمایند واینگونه کارفرمایان بر اساس یکی از مدارک ذیل شناسایی می گردند .

اسناد مالکیت اعم از رسمی ،صلح حقوقی ،عادی ووکالتنامه بلاعزل

اسناد اجاره کارگاه اعم از رسمی یا عادی

احکام مراجع قضائی مبنی بر مالکیت یا اجاره کارگاه

تاییدیه اتحادیه صنفی مربوطه مبنی بر کارفرمائی وبهره برداربودن کارگاه

پس از شناسایی این قبیل از کارفرمایان آنها بعـنوان کارفرما ومسئول ارسال لیست وحق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه به سـازمان ومخاطب کلیه اقدامات قانونی جهت مطالبات سازمان از کارگاه ومکاتبات سازمان یا کارگاه می باشند .

پیمانکاران مجری قراردادهای موضوع ماده38قانون تامین اجتماعی

کلیه  اشخاص حقیقی یا حقوقی که با  انعقاد قراردادهای  موضوع ماده 38قانون تامین اجتماعی با ،موسسات ،سازمانها ،وزارتخانه هاو…فعالیت می نمایند کارفرما محسوب  و مسئول  ارسال  صورت  مزد  وپرداخت حق بیمه  کـارکنان شاغل در قراردادطبق بخشنامه 14جدید درآمد می باشند

 سایر موارد در شناخت کارفرما

چنا نچه کارفرمای دارای اجازه کار کارگاه خود را به سایر افراد فروخته یا واگذار نماید اعم از اینکه بصورت رسمی یا عادی ،صلح حقوق ،وکالت بلاعزل و…انجام گیرد از تاریخ فروش یا واگذاری افراد مذکور (خریدار )کارفرمای کارگاه محسوب می گردند.

چنانچه کارفرمای دارای اجازه کار ،کارگاه رابه سایر افرادبصورت رسمی یا عادی اجاره دهد . مستاجر از تاریخ اجاره نامه تاتاریخی که کارگاه رادراختیار دارد بهره بردار وکارفرمای کارگاه محسوب ومسئول انجام کلیه تعهدات کارفرمائی می باشد .

تذکر :به هنگام نقل وانتقال کارگاه مفاصاحساب موضوع ماده37قانون از سازمان دریافت نگرددانتقال گیرنده وانتقال دهنده متضامنا مسئول پرداخت مطالبات سازمان  مربوط  به قبل از تاریخ انتقال کارگاه نیز خواهند بود

/ 0 نظر / 192 بازدید