دستور العمل اجرائی ماده 103قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  الف )) باتوجه به اینکه قوانین مربوط به برنامه های توسعه اصولا در دوره پیش بینی شده  معتبر هستند  بنابراین  تخفـیفات حق بیـمه  سهـم کارفرما موضوع مـاده 49 قانون برنامه سوم تـوسـعه منحصرا در دوره برنامه نسبت به  کارفرمایانی که شرایط مندرج در ما ده قانونی مذکور و آئین نامـه اجرائی مربوطـه را داشته انـد قابل ا عما ل بوده است . ضـمن اینکه  در خصـوص چگونگی تـامین اعـتبار آن بـا سازمان مـد یریـت  و برنامه ریزی  کشور ومعاونت حقو قی وامور مجلس ریاست   جمهوری مکاتبه شده ،لیکن تاکنون پاسخی دریافت نشده است . بنابراین تا اعلام نظر مراجع ذیربط در خصوص مشمولین ماده 49قانون بـرنامه سـوم توسعه می بایست وفق دستور اداری شماره 1431 / 1 - 52 مورخ ٢۴/٢/٨۴اقدام گردد .

 ب))کلیه کار فرما یان کار گاههای خصوصی وتعا ونـی دایر موضوع ماده 4 قا نون کار ویا کار گاهها یی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هسـتند پس از اعلام نـیاز به ا دارات کل کار وامور اجتماعی واعلام مراتب به کار گماری نیروی کار جدید به ادارات کار می توانند از تاریخ صدور این دستور اداری وپس از کسب تا ئیدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات یاد شده وارائه آن به همراه صورت مزد وحقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرربه شعب تامین اجتماعی از معافیت حق بیمه سهم کار فرما بابت نیروی کار جدید جذب شده موضوع ماده 103قانون برنامه چهارم توسعه بشرح ذیل بر خوردار گردند :

1)مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کرگاههای دایر ،تعدادبیمه شدگان آنها طبق صورت مزد وحقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند 1383به سازمان تامین اجتماعی وکارگاههایی که صورت مزد وحقوق ارسال نکرده اند آخرین بازرسی انجام شده در سال 83ملاک عمل می باشد .

2)در مواردی که از سال 1384به بعد وطی سالهای بر نامه چهارم توسعه دایر می شوند نیروی کار جدید نسبت به مازاد افراد شاغل به تعداد نفرات مندرج در مجوز صادره ویا اولین بازرسی بعمل آمده از کارگاه تعیین می گردد .

3) اگر به هر طریقی محرز گرددکه نیروی کار جدید معرفی شده خارج از طریق ادارات کار وامور اجتمـاعی در واحد مورد نظر فعالیـت داشته یا در زمان استـفاده از مزایای این قانون اشتغال بکار نداشته است کارگاه برای همیشه از تسهیلات مر بوطه محروم و سازمان محروم وسازمان تامین اجتماعی مجاز خواهد بود کار فرمای مربوطه  را تحت  پیگرد قانونی قرارداده وضرروزیان وارده رااز وی مطالبه ووصول نماید .

4)معرفی ادارات کار وامور اجتماعی با توجه به فرم شماره 1پیوست انجام گرفته وشعب می بایستی مشخصات فرد یا افراد مندرج در تاییدیه اداره کار وامور اجتماعی که بعنوان نیروی کار جدید در کارگاه اشتغال به کار یافته اند با صورت مزد وحقوق ارسالی از سوی کارفرما مطابقت داده وپس از احراز اینکه فرد یا افراد اضافه شده در صورت مزد ارسالی همان نیروی کار جدید معرفی شده می باشد ،لیست دریافت وشماره دائم بیمه به افراد جدید  (باید مدارک شناسایی بطور کامل در یافت گردد)اختصاص داده وبازرسی از کارگاه نیز با توجه به فرم معرفی انجام پذیرد .

5)در صورت عدم احراز اشتغال فرد معرفی شده از سوی اداره کار وامور اجتماعی مراتب نیز می بایستی طبق فرم شماره 2پیوست به اداره کار وامور اجتماعی مر بو طه اعلام گردد .

6)جنانچه به هر دلیلی تعداد بیمه شدگان کارگاه مندرج در لیستهای ارسالی کارفرما نسبت اسفند 83ویا آخرین بازرسی سال 83کاهش یابد وفرد یا افرادی که طبق تائیدیه اداره کار وامور اجتماعی بعنوان نیروی کار جدید در کارگاه شاغل شده اند از صورت مزد ارسالی کارفرما حذف گردد کارگاه از شمول معافیت سهم کارفرما بابت نیروی کار جدید بکار گرفته شده خارج می شود ومراتب می بایست به  اداره کار وامور اجتماعی صادر کننده تائیدیه اطلاع  داده شود .

7)در مورد کارگاههای دایر که فاقد کارگر بوده ونزد شعب سازمان دارای پرونده می باشند ابتدا از کارگاه بازرسی تحقیقی بعمل آمده وچنانچه فاقد کارگر بودن کارگاه قبل از معرفی کارگر از سوی اداره کار وامور اجتماعی مورد تائید قرارگیرد در اینصورت معافیت حق بیمه سهم کار فرما در مورد کارگران معرفی شده با رعایت سایر شرایط اعمال می گردد.لازم به ذکر است در خصوص کلیه کارگاههایی که نیروی کار جدید جذب می نمایند می بایستی مدارک شناخت کار فرمایی در پرونده مطالباتی ضیط گردد.

8)کار گاههای پیمانکاری از شمول قانون مزبور خارج می باشند ودر صورت استخدام نیروهای معرفی شده از سوی ادارات کار وامور اجتماعی در پروژه های پیمانکاری مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کار فرما بابت بیمه شدگان مزبور نمی باشند.

/ 0 نظر / 61 بازدید