موادقانونی مرتبط با کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی

ماده 4 قانون تامین اجتماعی

مشمولین این قانون عباتند از :             

الف ـ افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند .

ب ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است بااستفاده از مقررات عام  قانـون تامین اجتماعی صاحبان حرف و  مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا  قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعـی بیـمه  نماید چگونگی انجام بیمه و نرخ حـق بیـمه وهمـچنین میزان مزایای تامین اجتماعـی بیـمه نماید چگونگی انجام بیمه ونرخ حق بیـمه وهمچنین میزان مزایای  مربوطه به موجب آئیـننامه ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت خواهد رسید .

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 5 قانون تامین اجتماعی

  بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین ومقررات مربوط درایران به کار اشتـغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر :

الف :در صورتی که بین دول متبوع آنان ودولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه های دوجانبه یاچند جانبه تامین اجتماعی منعقد شده باشد که دراین صورت طبق موافقتـنامه عمل خواهد شد

ب : هر گاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامـات صالح متبوع خود در مدت اشتغال درایران در کشور خود یا در کشور دیـگر در موارد پیش بینی شده در ماده 3 این قانون کلایابعضا بیمه شده باشند که دراین صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معـاف می باشد

ماده 30 قانون تامین اجتماعی

کار فرمایان موظفند از کلیه وجوه ومزایای مذکور در بند 5ماده 2 این قانون حـق بیمه مقرررا کسر وبه اضافه سهـم خود به سازمـانپرداخت نمایند

تبصره : ارزش مـزایای غیر نقـدی مستمـر مانند مواد غذایی ـ پـوشاک ونظایـر آن طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویبشورای عالی خواهد رسید به طور مقـطوع تعیین وحق بیمه از آن دریافت می گردد

ماده 31 قانون تامین اجتماعی

در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد ودر آمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعیـن تامین می شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعا به پیشنهاد هیات مدیره وتصویب شورای عالی تعیین وماخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت .

ماده 32 قانون تامین اجتماعی

 در مورد بیمه شدگانی که کار مزد دریافت می دارند حق بیمه به ماخذ کل در آمد ماهـانه آنها احتساب ودر یافت می گردد. این حق بیمه  در هیچ مورد نباید از حق بیمه  ای که به حداقل مزد کارگرعادی تعلق می گیرد کمتر باشد

ماده 33 قانون تامین اجتماعی

حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود ودر هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که بحداقل    مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمـتر باشد .در صورتی که مزد یا حقوق کار آموزان کمتر از حداقل دستمزد باشد  پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کار فر ما خواهد بود

ماده 34 قانون تامین اجتماعی

در صورتی که بیمه شده برای دویاچند کار فرما کار کند هریک از کار فرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه  شده رااز مزد یا حقوق او کسر وبه انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند .

ماده 35 قانون تامین اجتماعی

 سازمان می تواند در مـوارد لزوم باتصویب شورای عالی سازمان مـزد یا حقوق  بیمه شدگان   بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نماید وحق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول وکمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه وپرداخت نماید

ماده 36 قانون تامین اجتماعی

کار فرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد ومکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق ومزایا سهم بیمـه شده را کسر نمـوده وسهم خود را بر آن افزوده  به سـازمان تادیه  نماید در صورتیـکه کار فرما از کسر حق بیمـه  سهـم بیمه شـده خودداری کند شخصـا مسئـول پرداخت آن خـواهد بود ، تاخیر کار فرما در پرداخت حـق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئـولیت وتعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود

تبصره : بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31این قانون تامین می شود مکلفند حق بیمه سهم خودرا برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمـایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود

ماده 37 قانون تامین اجتماعی

 هنگام نقل وانتقال عین یا منافع موسسات وکارگاه های مشمول این قانون اعم از این که انتقال به صورت قطعی -شرطی - رهنی - صلححقوق یا اجاره باشـد واعم ازاین که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال  گیرنده مکلف است گـواهی سـازمان را  مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه ومتفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید .دفاتر اسناد رسـمی مکلفند در موقع تنظیم سنداز سازمان راجع به بدهی  واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد دفتر خانه معامله رابدون مفاصا حساب ثبـت خواهد کرد .در صورتی که بنـا به  اعلام سازمـان  واگذارکننده  بـدهی داشته باشـد می تـواند با پرداخـت بـدهی معـامله را انجام دهـد بدون  این که  پـرداخـت بـدهـی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان ورسیدگی به میزا ن حق بیمه ساقط کند در صورت انجام معامـله بدون ارائه گواهـی مذکور انتقال دهنده  وانتقال گیرنده برای پرداخت  مطالبات سازمـان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بـود .وزارتخـانه ها و موسسـات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها واتاق های اصناف وسایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیتدیگر  مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی  مطـالبه نمایند . در هرحال تجدیـد پروانه کسـب موکول به ارائه مفاصاحسـاب پرداخت حق بیمه می باشد

تبصره : سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صـادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید .

ماده 39 قانون تامین اجتماعی

کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد . همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به  ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نمایدسازمان حداکثر ظرف مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید .سازمان حداکثر ظرف مشاهده نقص یا اخـتلاف یامغایرت به شرح ماده 100 این قانـون اقدام ومابه التفـاوت را وصـول می نماید

  هر گاه کارفرما از ارائه اسـناد ومدارک امتناع کند سازمان مابـه التفاوت حق بیمه راراسا تعیین و مطالبه ووصول خواهد کرد

ماده 40 قانون تامین اجتماعی

در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه راراسا تعیین واز  کارفرما مطالبه ووصول نماید 

ماده43 قانون تامین اجتماعی

هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان ازافراد ذیل تشکیل میگردد .

 1)نماینده وزیررفاه وتامین اجتماعی که ریاست هیات را بعهده خواهد داشت       2)نماینده شورای عالی تامین اجتماعی   3)نماینده کارفرمـــــــا یان(توزیعی ،تولیدی ،حقوقی )        4)نماینده کارگران

آراءصادره از سوی هیاتهای بدوی درصورتی که مبلغ مورد مصالبه سازمان بابت اصل حق بیمه یک میلیون وپانصد هزارریال کمتر باشد ویا اینکه درموعد مقررمورد اعتراض واقع نشود قطعی ولازم الاجراء خواهد بود.ودرصورتی که مبلغ مورد مطالبه فوق بیش از یک میلیون وپانصد هزار ریال باشد کارفرما وسازمان ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت .

ماده 44 قانون تامین اجتماعی

هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات در مراکز استانها باشرکت افراد ذیل تشکیل میگردد.

1)نماینده وزیررفاه وتامین اجتماعی که ریاست هیت رابعهده خواهد داشت   2)نماینده شورای عالی تامین اجتماعی        3)نماینده سازمان تامین اجتماعی     4) نماینده قوه قضائیه            5)نماینده کارفرمـــــــا یان (توزیعی ،تولیدی ،حقوقی ) 

تبصره :هیات های بدوی وتجدید نظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد وحضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است .

 

/ 1 نظر / 266 بازدید

از تجربیات شما بهره مند شدیم با تشکر فراوان