دانستنیهائی برای کارفرمایان محترم کارگاههای تولیدی وفنی وصنعتی

قانون معافیت ازپرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثرپنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361مجلس شورای اسلامی

ماده واحده:ازآغازسال1362کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی وفنی وصنعتی که از خدمات دولتی (ازقبیل آب وبرق وتلفن وراه)استفاده مینمایند تامیزان پنج نفرکارگرازپرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده وازپنج نفر به بالا نسبت به مازادپنج نفر حق بیمه راخواهند پرداخت

تبصره1:دولت مکلف است هزنیه مورد نیازسالهای آتی رادربودجه سال مربوطه پیش بینی ومنظور نماید

تبصره2:درمورد کارگاههائی که ظرفیت کاری کمتر ازپنج نفرکارگررادارنددرصورتیکه کارفرماافرادی را بدون اشتغال درکارگاه برای استفاده ازمزایای این قانون به تامین اجتماعی بعنوان کارگرمعرفی

نماید برای همشیه ازمزایای این قانون وخدمات دولتی محروم خواهدشد

تبصره3:کارخانجات ومعادن وپیمانکاران وشرکتهای خارجی ازشمول این قانون مستثنی هستند. تبصره4:کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که بعلل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خودنبوده وپرداخت بدهی بصورت یکجایاطبق ماده 46قانون تامین اجتماعی موجب تعطیل یاوقفه کاردرگارکاه باشد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی میتواند حسب مورد بدهی مذکورراحداکثرتاشصت قسط ماهانه تقسیط نماید . همچنین هیات مدیره سازمان میتواند درموردبخشودگی بدهی معوقه قطعی تاپایان بهمن 1361کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزاریاکمتر بودهوقادربه پرداخت آن نباشند اتخاذ تصمیم نماید . تبصره5:آئین نامه اجرائی این قانون جهت تعین نوع کارگاههای تولیدی وصنعتی وفنی توسط وزارت بهداری ازطرف دولت تهیه متوسط هیات دولت به تصویب خواهد رسید . قانون فوق مشتمل برماده واحده وپنج تبصره درجلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه 1361مجلس شورای اسلامی تصویب گردیدودرتاریخ 22/12/1361به تایید شورای نگهبان رسیده است.

قانون الحاق یک تبصره به قانون معافیت ازپرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361مجلس شورای اسلامی مصوب19/8/1367مجلس شورای اسلامی  ماده واحده :تبصره ذیل به قانون معافیت ازپرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361مجلس شورای اسلامی الحاق میگردد. تبصره6:درموردکارفرمایانی که صورت مزدیاحقوق ونیز حق بیمه ماهانه سهم کارگرراتادوماه پس از مهلت قانونی ارسال وپرداخت نکنند بخشودگی مضوع این قانون برای آن مدت منتفی میشود ومکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهندبود قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علنی روز پنجشنبه 19/8/1367مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 25/8/1367به تایید شورای نگهبان رسیده است  

/ 0 نظر / 73 بازدید