آئین نامه قانون معافیت ازپرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاهها به میزان پنج نفر

هیئت وزیران درجلسه مورخ 28/2/1362 بنا به پیشنهاد وزارت بهداری آئین نامه اجرائی تبصره پنج قانون معافیت ازپرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاههای به میزان پنج نفر کارگر رابه شرح زیر تصویب نمود

ماده 1:کارگاه از نظر این آئین نامه به واحدهای تولیدی –صنعتی وفنی اطلاق میشود که حداکثر 50 نفر کارگر داشته باشند .

ماده 2:کلیه کارگاههایی که مشمول قانون تامین اجتماعی قرارگرفته یابگیرند واداره آنها به هر صورت (اشخاص حقیقی یا حقوقی )بوده وفعالیت یا خدمات آنها جنبه تولیدی –صنعتی وفنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذکور خواهند بود .

تبصره 1:فهرست فعالیت های موضوع این قانون مطابق صورت پیوست می باشد .شناسائی وتعیین سایر فعالیت ها به عهده هیئتی مرکب از وزرای کار وامور اجتماعی –صنایع ووزیر مشاور ورئیس سازمان تامین اجتماعی خواهد بود که پس از تصویب به این فهرست اضافه میگردد.

تبصره 2:شرکت های تعاونی که تحت نظارت ارگانهای دولتی فعالیت می کنند وهمچنین معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند درصورت دارا بودن سایر شرایط این آئین نامه مشمول این قانون میباشند  .

ماده 3:کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنح نفر کارگر دارند از پرداخت کل حق بیمه سهم کارفرما معاف مپرداخت این رقم به عهده دولت می باشد درمورد کارفرمایانی که بیش از پنج نفر کارگر دارند نسبت به متوسط حق بیمه (سهم کارفرما )کل افراد شاغل در هر ماه برای پنج نفر معاف بوده وپرداجت این مبتغ به عهده دولت جواهد بود وکارفرما موظف به پرداخت مابقی سهم خود می باشد .

ماده 4:سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع این قانون راکه بایستی از طرف دولت پرداخت گرددشود براساس مقرارت تامین اجتماعی واین قانون ماهانه محاسبه وبه وزارت اموراقتصادی ودارائی اعلام نمایند وزارت مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام مکلف به پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی می باشد .

ماده 5:کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند صورت مزد افراد شاغل درکارگاه خود وهمچنین حق بیمه سهم آنان ومابقی حق بیمه سهم خود را براساس ماده دواین آئین نامه وقانون ومقررات تامین اجتماعی ظرف مهلت های مقرر به سازمان تسلیم وپرداخت نمایند در غیر این صورت قبول لیستهای معوقه موکول به بررسی وتائید سازمان خواهد بود .

ماده 6:درصورت مشاهده هرگونه خلاف موضوع تبصره دو این قانون درصورت مزدهای ارسالی باتوجه به گزارش بازرسان سازمان که در این مورد در حکم گزارش ضابطین دادگستری است از طریق مراجع صالحه اقدام خواهد شد سازمان تامین اجتماعی تا روز صدورحکم مراجع صالحه کلیه تعهدات خودرا انجام خواهد داد .

ماده 7: بااجرای مقررات این قانون وآئین نامه آن 6%کمک دولت موضوع آئین نامه اجرائی تبصره 57 قانون بودجه سال 1361 مصوب جلسه مورخ 30/4/1361 هیئت وزیران لغو میگردد.

لازم به یادآوری است طبق آخرین بخشنامه صادره سازمان (حداکثر50 نفرکارگر)درماده یک حذف گردیده است .

فهرست فعالیت های تولیدی –صنعتی وفنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تامیزان پنج نفر کارگر مصوب 2/2/1369هیات وزیران

1-آلومینیم سازی وخمکاری          2-اطاق سازی ماشین        3-آهنگری وفلزتراشی (قطعه سازی )وحلبی سازی وتراشکاری     4-انواع بافندگی

5-پرورش ماهی     6-پرورش ونگهداری دام وماکیان     7-ساخت وتعمیرات انواع پمپ آب    8-تولید گازهای صنعتی وطبی ووسائل آتش نشانی

9-ترازو –قپان وباسکول سازی     10-تولید کنندگان تابلوهای فشار ضعیف و قوی برق      11-شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به ارگانهای دولتی نظیر مرکز گسترش خدمات تولیدی وعمرانی کشور که فعالیت های آنها جنبه تولیدی –صنعتی وفنی دارد .           12-چاقو سازی                    

13-تولید انواع چراغ خوراک پزی       14-چاپخانه شامل (چاپ –حروف چینی –گراورسازی –کلیشه سازی -لیتیو گرافی وانواع صحافی )     

15-خبازی     16-انواع دوزندگی       17-درب وپنجره سازی      18-ریخته گری     19-سراجی شامل (کیف وچمدان وکمربندسازی وساک )

20-سماورسازی      21-صابون سازی      22-کارگاههای صنایع دستی       23-کارگاههای صنایع روستائی که فعالیت آنها جنبه تولیدی وصنعتی وفنی داشته باشند      24-فخاری        25-قالب سازی       26تولید کنندگان قفل     27-کاشی سازی وسرامیک سازی    28-تولیدکفش (کفاشی ) وپستائی سازی        29-ساخت وتولید انواع مخازن       30-موزائیک سازی وبلوک سازی      31-سازندگان میز وصندلی –کمد-قفسه –کابینت آشپزخانه      32-ساخت وتولیدانواع ماشین آلات کشاورزی ووسائل وادوات مربوطه وتعمیرات آنها     33-معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند          34-نمدمالی      35-ناشرین وموسسات انتشاراتی     37-کارکنان شناورهای باری وصیادی دراستانهای جنوبی کشور

38-شرکت هاواتحادیه های تعاونی روستائی وکشاورزی که جنبه تولیدی –صنعتی وفنی داشته باشند وواحدهای تولیدی کشاورزی

             

/ 1 نظر / 249 بازدید
ماریه

با سلام کارفرمای من بیمه آذر و دی ماه را برای من رد نکرد و جریمه شد. جریمه را هم در تیر ماه پرداخت کرد. من سوابقم را در سایت تامین اجتماعی چک کردم و دیدم بیمه تیر ماه که هنوز کارفرما آن را پرداخت نکرده برای من ثبت شده. حالا میخواهم بدانم چرا این جریمه جایگزین ماه آذر نشده و الآن که ما لیست تیر را که اینترنتی ثبت کرده ایم ولی پرداخت نکرده ایم چکار کنیم؟ و سوال دیگر اینکه اگر بیمه آذر و دی برای من ثبت نشود چه سودی برای من هست؟