نحوه بیمه کارگران خدمات مشترک آپارتمانهاومجتمع های مسکونی وشهرکهای فاقد شهردار

درخصوص بیمه کارکنان و کارگران خدمات مشترک آپارتمانهاومجتمع های مسکونی وشهرکهای فاقد شهردار که دارای هیئت مدیره  ویامدیر میباشند وتوسط مجمع عمومی مالکین بارعایت قانون تملک آپارتمانها صورت میپذیرد قابلیت اجرا دارند. نکات قابل توجه الف بموجب قانون تملک آپارتمانها واحدهای مسکونی که دارای حداقل سه نفر مالک میباشد موظف به تعیین هیئت مدیره ویا مدیر جهت انجام خدمات مشترک میباشند که دراین رابطه الزامی به داشتن اساسنامه نیست و تنظیم صورتجلسه مالکین کافیست . ب درمورد واحدهای مسکونی دارای هیئت مدیره ویامدیر فاقد اساسنامه به ثبت رسیده  درصورت یقین از وجود هیئت مدیره ویامدیر که این موضوع میبایستی ازطریق بازرسی دونفره وحتی الامکان بااخذ صورتجلسه مالکین محرز گردد. ج درمورد واحدهای مورد بحث فاقد هیئت مدیره  لازم است جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی شاغلین مشخصات اینگونه مجتمع ها به ادارات کل مسکن وشهرسازی استان ذیربط اعلام تااقدامات قانونی جهت تعیین هیئت مدیره ویامدیر انجام گردد. د- درمورد واحدهای مورد نظر که ابتدادارای هیئت مدیره وسپس فاقدآن ومجدداهیئت مدیره ویا مدیر تعیین می نمایند بایستی حق بیمه شاغلین بدون توجه به مدتیکه مجتمع فاقد هیئت مدیره ویا مدیربوده بطور کامل محاسبه ومورد مطالبه قرارگیرد .

/ 1 نظر / 43 بازدید
مهدی یوسفی

سلام در مراجعه به بیمه گفته شد که کار مدیر در مجتمع 15واحدی مشمول دریافت حق بیمه نمیشود وصرفا افتخاری میباشد این در حالی است که 4سال سابقه کار در مجتمع مسکونی را انجام داده ام بدون داشتن مزیتی لطفا راهنمایی کنید