# شناخت_کارفرما

شناخـت کارفرما ونحوه صدور گواهـی هاومفاصاحسابـهای ماده 37 قانون تامـین اجتماعی

الف )شناخت کارفرما طبق بند 4ماده 2 قانون تامین اجتماعی کارفرما شخصی است حقیقی یاحقوقی که بیمه شده  بدستور یا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 192 بازدید